ДОКЛАД ОТНОСНО КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ “БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН – МАКЕТИ НА ОТКРИТО” В ПЕРИОДА 23.11.2016 / 03.12.2016 Г.

Уважаеми Колеги и Приятели от Инициативен Комитет “България на длан-макети на открито” .   С настоящия доклад бихме искали да Ви информираме за резултатите от проведената кампанията относно гласуване за избор на архитектурна концепция за парк с макети на открито.

Вид на Конкурса.

Конкурсът беше проведен на принципа на “индивидуалното контрактуване“ т.е. с покана към конкретни фирми, като индивидуалните покани бяха отправени след проучване на пазара на действащите архитектурни бюра както и след съгласуване и препоръки от Съюза на Архитектите в България и Съюза на Ландшафтните архитекти в България.

Участници в конкурса.

В конкурса взеха участие 5/пет/ проектантски колектива от заявилите желание за участие 9 / девет/ колектива.

Четири /4/ от колективите отпаднаха поради липса на време и възможности .

Всички архитектурни колективи получиха еднакви задания, терен и срокове.

Работата по подготовка и провеждане на конкурса продължи около 6 месеца, като всеки от архитектурните фирми посети на място терена и получи идентични документи , информация и изходни данни за проектиране.

Етапи на кампанията

Кампанията за гласуване се проведе в периода от 23.11.2016 до 03.12.2016г.

На 24.11.2016 беше проведено отрито представяне на проектите пред комисията и въпроси към кандидатите , което се проведе в сградата на САБ.

На 25.11.2016 беше представен проекта пред поканените дипломати от различни посолства.

На 16.12.2016 ще се проведе открита пресконференция за представяне на резултатите за избора на проект, както и обявените 2 и 3 ти награди.

Време и места за провеждане на кампанията.

Гласуването и представянето на архитектурните проекти в конкурса се проведе паралелно на няколко места както следва:

1. Открита изложба на проектите пред НДК с възможност да се гласува на място с бюлетини или таблети.

2. Открито представяне в САБ

3. Гласуване през фейсбук страницата на проекта , като предложенията за архитектурни концепции можеха да се разгледат в интернет страницата ни и фейсбук страницата ни.

4. През интернет страницата на БНТ

5. На сайта на Държавен културен институт към Министерство на Външните работи

6. През интернет страницата на 2- ра Английска гимназия “Томас Джеферсън” в София и фейсбук групата на учениците там.

Резултати от гласуването:

1. Интернет и фейсбук:

Информацията за проекта България на длан –макети на открито и конкурса за избор на проект достигна до над 250 000 ( двеста и петдесет хиляди) души в фейсбук като от тях над 85 000 ( осемдесет и пет хиляди) са се ангажирали с информацията на страницата ни .

От тях 13 800 са разгледали страницата ни на проекта .

От тях за архитектурен проект са гласували над 2663  души като около 130 души са влезли в страницата и след преустановяване на гласуването.

От тях 1300 са харесали страницата ни в фейсбук и са заявили желание за подкрепа като доброволци или по друг начин.

2. На място пред НДК.

Изложбата с архитектурните проекти пред НДК е била видяна от над 37 000 (тридесет и седем хиляди) души.

От тях са гласували на място:

- 456 души машинно (през таблетите ни за гласуване )

- 732 души ръчно ( с бюлетини)

Общ брой гласували на място пред НДК - 1188 души.

3. Имайки предвид сайтовете на БНТ и Държавен Културен институт и техните посетители, информацията за конкурса е била видяна от над половин милион души като от тях 12% са  били ангажирани или привлечени от идеята ни за изграждане на парк с макети на открито.

Гласували сборно от всички източници -    3851  души.

Резултатите на гласаовете получил всеки проект, ще бъде изнесена на пресконференцията на 16.12.2016 г.

Възрастова група на участниците .

Възрастовата група на гласувалите за проектите беше в границите от 8. до 55. годишни хора.

Интересно е гласуването на най-малките участници на 8 и 9 годишна възраст. Някои от посочените причини за избор на проект написани от децата в бюлетините , ще бъдат публикувани  на фейсбук страницата ни след избора на проект на 16.12.2016 та.

Комисия за избор на архитектурен проект.

В комисията за финалното избиране на архитектурен проект участват представители подбрани на експертен принцип от организации и сдружения които са партньори или членове на Инициативния комитет. Гласуването на публиката има препоръчителен характер, като водещо значение в избора на проект има комисията за избор на проект.

Броя на комисията е избран след събрание на РИК на Инициативния комитет с съгласието на САБ И СЛА.

Брой на представители в комисията както следва:

Сдружение “България на длан” – 2 -ма представители

Инициативен Комитет – 3- ма представители

Съюз на Архитектите в България – 1 представител

Съюз на Ландшафтните архитекти в България – 1 представител

Общината на чиято територия е терена – 1 представител – главен архитект на общината.

Общ брой на комисията : Осем (8) души.

Заключение:

След избора на проект Сдружение “България на длан” и Инициативния комитет

“ България на длан – макети на открито” ще продължат с популяризирането на избрания на 16.12.2016 г проект , заедно с подкрепата на с медийните ни партньори и всички останали възможности за комуникация.

 

Изготвил Доклада

Стефани Рачева

Член на УС на Сдружение “ България на длан”

Доклада е базиран на данни подадени от Радослав Нейков и Васил Наков - администратори на фейсбук страницата “ България на длан”  и координатори от Втора английска гимназия относно машинното и ръчно гласуване пред НДК.