Чиновническо застрахователно дружество
арх. Г.Фингов, арх. Д.Ничев, арх. Г.АпостоловСофия1926

САБ е член на Архитектурния съвет на Европа (CAE).

САБ е домакин на 11 Световен конгрес на Международния съюз на архитектите „Архитектура и отдих“, Варна, България, 1972 г.

САБ е съорганизатор на Световно биенале/триенале на архитектурата ИНТЕРАРХ (от 1981 г.).

САБ е съорганизатор на участието на Република България във Венецианското биенале по архитектура (от 2008 г., с прекъсвания).

Да развива и разширява творческо-професионално сътрудничество с Камарата на архитектите в България (КАБ) и други български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на архитектурата.

Да утвърждава архитектурата като изкуство, както и ценностите и резултатите на архитектурното творчество.

Да подпомага творческото и професионалното развитие на своите членове.

Да подпомага членовете си при решаване на техни социални проблеми.

Работи за популяризирането на своите цели и задачи и на творческите постижения на членовете си чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация.

На основание чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права консултира и защитава авторските права на своите членове, когато такива права са му предоставени за колективно управление.

Предизвиква и организира публични дискусии и изразява становища по важни за архитектурата и обществото проблеми, свързани с целите на САБ.

Работи за утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при възлагане на архитектурни проекти.

Поддържа, развива и усъвършенства система за информиране на своите членове по проблемите и новостите в областта на архитектурата.

Изгражда система за връзки със своите членове за решаване на творческите и социалните им проблеми.

Разработва програми за квалификация и преквалификация на своите членове.

Съдейства за развитие и усъвършенстване на образованието по архитектура и за навлизане на начинаещите архитекти в професията.

Осъществява съвместни проекти в областта на архитектурата.

Съдейства за развитие на българската култура и архитектура.

Разработва и реализира програми за хармонизиране на архитектурната дейност в съответствие с международните изисквания.

Осигурява условия за отдих и творчество на своите членове в собствени бази.

създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на архитектурата

организиране на прояви и информиране на обществото за творческите постижения на членовете на САБ в областта на архитектурата;

хармонизиране на архитектурната дейност в съответствие със световните стандарти за практикуване на професията;

организиране на публични дискусии по важни за обществото и членовете на САБ проблеми на архитектурата и нормативната й уредба;

организиране и провеждане на конкурси в областта на архитектурата и премиране на отличените проекти;

квалификация и преквалификация на своите членове в областта на архитектурата

съдействие за развитие на образованието по архитектура;

консултация и защита на авторските права на своите членове, когато такива са предоставени за колективно управление от САБ;

консултира, изработва и изразява експертни становища в областта на архитектурата;

документиране и опазване на паметниците на архитектурата.

Заявление за членство

31 KB

Анкетна карта

52 KB