Зала No1 в сградата на САБ

Съюзът на архитектите в България обявява явен открит конкурс за ИДЕЯ (концепция) за художествено-пространствено оформление на зала №1, в сградата на САБ – Централния Дом на Архитекта, ул. Кракра №11. 

Сградата е построена през 1897 г. от генерал Никола Иванов, като първоначално е била едноетажна. През 1907 г. е купена от д-р Иван Карамихайлов, който я надстроява и достроява в духа на Барока.

През 1970 г. постройката става собственост на Съюза на архитектите в България, изцяло преустроена и достроена. Проектът за адаптация е на арх. Георги Хаджииванов и арх. Илия Дамянов. 

Сградата е едно от основните културни средища на София,  забележителност на града, в един от най-хубавите квартали на столицата.

В ЦДА на САБ има две зали, грубо 11/16 м2, побиращи около 150 седящи места всяка, които масово се ползват както за мероприятия на Съюза, така и за изложби, концерти, събития, конференции и др. За съжаление и двете зали, особено зала 1, и прилежащите им пространства имат нужда от съвременно  оформление и модерно техническо оборудване.

Съюзът на архитектите има моралното задължение да поддържа и подновява това средище на култура и творчество и, поради това, УС на САБ взе решение да обяви конкурс за ИДЕЯ–концепция за художествено-пространствено оформление на зала 1 в сградата на ЦДА на САБ, както и фоайето пред нея и околните съпътстващи пространства. Тези идеи впоследствие ще се доразвиват в оформлението на зала 2 и съпътстващите и комуникационни пространства на 2ри етаж на сградата. 

Задание

150 KB

Модел

193 KB

Модел

195 KB

Модел

182 KB

В Съюза на архитектите в България са налични чертежи на основната сграда в dwg. формат. Желаещите да получат тези чертежи, трябва да изпратят своя e-mail на secretary@bularch.org с искане за това.