Проектиране на основен ремонт на съществуващи двуетажни сгради на ОУ Иван Хаджийски

Краен срок за участие: 22.07.24 23:59

Възложител: ОБЩИНА ТРОЯН

Регион: Ловеч

Кратко описание:

Община Троян има инвестиционно намерение за реализиране на цялостен ремонт на училищна сграда, разположена в общинския център. Изисква се разработването на един брой проект, като в него съгласно Техническата спецификация следва да се включени 12 части. Подробно описание на обществената поръчка е посочено в Техническата спецификация за изработване на инвестиционен проект, неразделна част от настоящата документация.

Линк към източника https://app.eop.bg/today/401343