Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект Подобряване на енергийната ефективност на Спортна зала – гр. Чипровци, УПИ III, кв. 60, пл. №131, община Чипровци

Краен срок: 05.08.24 23:59

Възложител: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Регион: Монтана

Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект Подобряване на енергийната ефективност на Спортна зала – гр. Чипровци, УПИ III, кв. 60, пл. №131, община Чипровци . В изпълнение на Договора за инженеринг се предвижда Изпълнителят да извърши следните основни дейности: Дейност 1: Изработване на инвестиционен проект – във фаза Работен проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружени от подробни количествени сметки по приложимите части и подробна количествено-стойностна сметка в пълно съответствие с КС за обект Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект Подобряване на енергийната ефективност на Спортна зала – гр. Чипровци, УПИ III, кв. 60, пл. №131, община Чипровци Дейност 2: Изпълнение на СМР на основание разработения и одобрен работен проект, при спазването на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници, нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер; Дейност 3: Упражняването на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл.162 от Закона за устройство на територията.

Линк към източника https://app.eop.bg/today/395110