ИНЖЕНЕРИНГ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Краен срок: 01.08.24 23:59

Възложител: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Регион: Стара Загора

Кратко описание:

В изпълнение на Договора за инженеринг се предвижда Изпълнителят да извърши следните основни дейности: Обособена позиция № 1: Дейност 1: Изработване на инвестиционен проект – във фаза Технически проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружени от подробни количествени сметки по приложимите части и подробна количествено-стойностна сметка в пълно съответствие с КС за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НАПРЕД 1903г. , ГР. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ; Дейност 2: Изпълнение на СМР на основание разработения и одобрен технически проект, при спазването на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници, нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер; Дейност 3: Упражняването на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл.162 от Закона за устройство на територията. Обособена позиция № 2: Дейност 1: Изработване на инвестиционен проект – във фаза Технически проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружени от подробни количествени сметки по приложимите части и подробна количествено-стойностна сметка в пълно съответствие с КС за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОБНОВА 1869г. , С. ГАБАРЕВО, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ; Дейност 2: Изпълнение на СМР на основание разработения и одобрен технически проект, при спазването на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници, нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер; Дейност 3: Упражняването на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл.162 от Закона за устройство на територията. Важно! Подробно описание на всички предвидени дейности и техния обем се съдържа в приложените към настоящата документация Технически спецификации Приложение № 1 и Приложение № 2.

Линк към източника https://app.eop.bg/today/404863