Решения на УС на САБ от 29 януари 2016

29.01.2016

Присъствали: арх. арх. Георги Бакалов, Свтлозара Шаханова, Бойчо Бойчев, Венета Кавалджиева, Веселин Дуковски, Владимир Милков, Емил Йорданов, Емил Дечев, Павел Попов, Стояна Чавдарова, Тодор Булев

Отсъствали: арх. арх. Илко Николов, Венцислав Илиев, Димитър Стефанов, Пламен Генов, Константин Пеев

Присъствали още: членовете на КС арх. арх. Златан Паскалев, Пламен Стоянов, Румяна Статева

По определения за заседанието на УС на САБ на 29.01.2016 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на отчет по  изпълнение  бюджета на САБ  за  2015 г.

1.1. УС приема отчета по изпълнение бюджета на САБ за 2015 год.

2. Приемане на годишен отчет на дружество АСА-ЕООД. за 2015 г. за вписване в Търговския регистър.

2.1. УС приема нулевия годишен отчет на дружество АСА-ЕООД за 2015 год., за вписване в Търговския регистър.

3.  Промени в щатното разписание на САБ

3.1. УС приема направеното предложение за съкращаване на бройките главен счетоводител и оперативен счетоводител в централно управление на САБ, като общия брой на персонала в ЦУ става 12 (дванадесет) щатни бройки.

4. Предварителен рамков бюджет на САБ - 2016 г.

4.1. УС приема предварителен рамков бюджет на САБ за 2016 год.

5.  Програма за основните събития на САБ за 2016 г.

5.1. УС приема  програма за основните събития на Съюз на архитектите в България за 2016 год.

6.  Насрочване на годишно Общо събрание на САБ.

6.1. Управителният съвет взе следното РЕШЕНИЕ:

6.1.1.Управителният съвет на Съюза на архитектите в България, на основание чл.61 от Устава на САБ, свиква Двадесет и седмо редовно годишно общо събрание на “Съюз на архитектите в България” – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, което да се проведе на 23.04.2015 г. от 10.00 часа в зала 2 на Централен дом на архитекта /ЦДА/, София, ул. Кракра 11, при следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание, избор на работни органи.

2. Годишен преглед на дейността на САБ

3. Финансов отчет на УС за изпълнение на бюджета за 2015 г.

4. Приемане на рамков бюджет на САБ за 2016 година.

5. Приемане на решения за промяна в регистрацията на САБ в обществена полза, включително приемане на необходимите правни действия

6. Приемане решения на ОС, съгласно изискванията на чл.63 от Устава на САБ.

6.1.2. Регистрацията на делегатите на ОС да се извърши на датата на провеждане на ОС във фоайето пред залата от 09.00 до 10.00 часа на 23.04.2015 г. срещу  лична карта и протоколи от общи събрания на дружествата, при случаите на чл.60. ал.5 от Устава на САБ.

 

7. Предложение за решение относно редуциране на някои имоти, собственост на САБ

7.1. Да се пристъпи към сключване на предварителен договор за продажба на 4280

кв.м. от производствена база – Бургас, при цена 100 евро.кв.м. и минимум 10%

предварително заплащане на уговорената цена, срещу наше задължение да бъде

процедирана преписка за изменение на ПУП. Да се възложи провеждането на

процедурата на арх.Владимир Милков срещу заплащане.

7.2. Ръководството на САБ да предприеме необходимите действия за изпълнение

на решението на УС за продажба на ателие № 2 – гр.Велико Търново.

7.3. Да се сключи договор за наем за магазина на ул.Оборище при изложените

на заседанието условия.

7.4. Да се подготвят ипотеки на производствените бази в Стара Загора, Пловдив и

Добрич, с цел спешно набавяне на пари за заплащане на необходимите държавни

такси, свързани с делото за «Св.Кирик и Юлита».

8. Преглед по изпълнение на решенията ба УС на САБ от заседанието,

проведено на 05.10.2015г.

 

9.Разни

9.1. Информация за възстановяване на Дружество на САБ град Хасково

УС прие информация за възстановяване на дружество на САБ град Хасково

9.2 Нови членове на САБ:

9.2.1 УС прие информация за новоприети членове на САБ:

Дружество СПА № 20 „Форма“

1.арх.Вангел Дамянов Михалев

2.арх.Пламен Пламенов Тимев

3.арх.Яна Малинова Маринова

4.арх.Валентина Димитрова Петрова

Дружество СПА № 15

1.арх.Хатидже Бекир Ахмед-Хаджиева

2. арх.Иван Валериев Ценов

ССА

1.арх.Женя Илиева Илиева

2.арх.Весела Иванова Маркова - Йорданова

Дружество Шумен

1.арх.Пламен Димитров Георгиев

2. арх.Яна Светлозарова Рафаилова

3.арх.Чинка Тодорова Шишкова

Дружество „Архитектурно наследство“

1.арх.Ана Владимирова Дядкова

2.арх.Георги Пламенов Генов

3.арх.Деляна Лозкова Кирова

4. арх.Добрин Митков Цветков

5.арх.Ирина Костадинова Дакова

6.арх.Любомира Иванова Момчева

7.арх.Стояна Пантова Колева-Колин

8.арх.Христина Светлинова Каменова

9.арх.Мария Каменова Каменова

9.2.2 УС предложи да се сезира ОС на Дружество 22 поради факта, че предложените

нови членове не отговарят на изискванията на действащия Устав на САБ.

9.3 Обсъждане на конкурса за главен архитект на София и провеждане на

дискусия за устройственото развитие на града

УС потвърждава взетото на 05.10.2015 г. решение  да бъде организирана и

проведена дискусия по архитектурно-градоустройственото развитие, управление

и проблеми на София.

За участие в комисията за избор на главен архитект от страна на САБ са

предложени: арх.Митьо Виделов и арх.Бойчо Бойчев

 

9.4 Участие на САБ в Годишната среща на Регион II на МСА в Истанбул, Турция

УС взе решение делегацията на САБ за регионалната среща да бъде в следния

състав:

Ръководител : арх. Георги Бакалов – председател на САБ

Арх. Истелианна Атанасова – представител на САБ в МСА

Арх. Емил Йорданов -  член на УС и отговарящ за международната дейност на САБ

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/ЯНА МИРЧЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ: /п/

/АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ/

 

СЪГЛАСУВАЛ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ: /п/

/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ