Решения на УС на САБ от 29.09.2017г.

09.10.2017

ПРОТОКОЛ  ЗА  ВЗЕТИТЕ  РЕШЕНИЯ

на заседание  на Управителния съвет на САБ, проведено на 29.09.2017 г.,

Централен дом на архитекта – София

По определения на заседанието на УС на САБ на 29.09.2017 г. дневен ред, включително направените размествания на точките в него, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1. Предложение на арх.Майя Бужашка за участие в проект по Национален фонд „Култура

1.1.УС прие предложението на арх.Мая Бужашка за участие в проект „Музей на архитектурата“ по Национален фонд”Култура”

2. Насрочване на XXIХ-то общо събрание на САБ

2.1.УС прие Насрочването на XXIX-то общо събрание на САБ, като към предложения за публикуване и обсъждане Дневен ред добави точка  ”Разискване по  т.2, 3 и 4“ , а следващите точки да се преномерират.

3. Обсъждане и приемане на график за заседанията на УС на САБ, в които да се включи своевременно приемане на материалите, внасяни от УС и КС в предстоящото Общо събрание

3.1. УС прие График за заседанията на УС, като промени датата на следващото заседание на УС от 12.12.2017 на 15.12.2017 .

3.2. УС определи в срок до 10.10.2017 на сайта на Съюза да се публикува за обсъждане Дневния ред на  XXIX-то общо събрание на САБ (съгласно решение на 28-то Общо събрание),също така и съобщение до членовете на САБ за предложения за дейности, които да се финансират от САБ през 2018 г.

4. Доклад на арх. Веселин Дуковски за изпълнение на внесеното от арх. Николай Тонев предложение по чл.30 от Устава на САБ

4.1.УС прие информация от арх.Дуковски за проведеното събрание на Дружество №17 “Градоустройство”

5. Информация за хода на търговско дело № 3157/2014 г. и решение на първоинстанционния съд № 1387/11.07.2017 г.

5.1. УС прие информация за хода на делото.

6. Предложение за сключване на договор за наем на творческа база „Банско“

6.1.УС реши да се пристъпи към сключване на Договор за наем, след като УС одобри по електронен път нанесените поправки в текста на Договора и в Количествената и стойностна сметка.

7. Предложение за представяне на проект „НДК-София-Витоша“ от името на САБ

7.1.УС прие идеята за представяне на проект „НДК-София-Витоша“ от името на САБ

8. Отчет на арх.Истелианна Атанасова за участието в ХХVI конгрес и XXVII Генерална асамблея на МСА – 03-:-10 септември в Сеул, Южна Корея

8.1. УС прие доклада на арх. Истелианна Атанасова за участието в ХХVI конгрес и XXVII Генерална асамблея на МСА

9. Разни

9.1. Обзор на получените предложения във връзка с изготвянето на „Бяла книга“ и решение за тяхната обработка и систематизиране

9.1.1. УС  реши избраната от УС на САБ Работна група  да обсъди постъпилите предложения, като предоставя на същата да привлече и допълнителен брой експерти.

9.1.2.В бюлетина на САБ да се публикува призив за допълване на списъците , подкрепени и със снимки, като получените материали да послужат за съставянето на каталог.

  1. 1.3.Определи арх.Павел Попов да изготви информация , касаеща ремонта на НДК.

9.2.Нови членове

9.2.1 УС прие информация за новоприети членове на САБ.

арх.Марина Жекова Матева

арх.Галина  Петрова Лазарова

арх.Натали Първанова Николова

9.3. Преглед на решенията от заседание на УС на САБ - 16.06.2017 г.

           9.3.1 Извършен беше преглед по изпълнение решенията на УС на САБ от 16.06.т.г.

10. Допълнителни

10.1. Писмо на арх.Васил Вълчев

10.1.1.УС представи исканата в писмото на арх.Вълчев информация.

10.2. Предложение от ас.д-р Цветослава Зарева-Пеева за сътрудничество със САБ за провеждане на първите Национална и Балканска студентски олимпиади по Дескриптивна геометрия

10.2.1. УС прие предложението на ас.д-р Цветослава Зарева-Пеева за сътрудничество при допълнително уточняване на параметрите.

 

ПРОТОКОЛЧИК:    /п/                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ: /п/

       /Елена Трифонова/                                                       /АРХ. ГЕОРГИ  БАКАЛОВ/

 

 

СЪГЛАСУВАЛ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ: /п/

        /АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

Последни новини и събития