Решения на УС на САБ от 27 септември 2016

27.09.2016

ПРОТОКОЛ  ЗА  ВЗЕТИТЕ  РЕШЕНИЯ

 

на заседание  на Управителния съвет на САБ, проведено на 27.09.2016 г.,

Централен дом на архитекта – София

 

По определения за заседанието на УС на САБ на 27.09.2016 г. дневен ред,бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1.Анализ на състоянието на списание „Архитектура“ и бъдещото му развитие

1.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ: Във връзка с постигната договореност с КАБ за съвместно участие при издаването на списание “Архитектура”, да се сформира Контактна група в състав: арх.арх. Георги Бакалов, Венета Кавалджиева, проф.Тодор Булев, Мария Давчева, проф.Константин Бояджиев и чл.кор.проф.д-р Атанас Ковачев, която да формулира изискванията на САБ /чиято е марката на списанието/. След като тези изисквания бъдат разгледани от УС , да се отиде на разговор с КАБ за възможностите за издаване на списание “Архитектура”.

2.Обсъждане участието на САБ в „ИНТЕРАРХ“

2.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ: В рамките на две седмици да се изготви писмо до Международната архитектурна академия (арх.Георги Стоилов), в което да се изложат предложенията за съвместна работа при евентуално бъдещо участие на САБ в “Интерарх”

3.Запознаване на членовете на УС с участието на САБ в работни групи за законодателни промени – ЗУТ, ЗКН, Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на Столична община

3.1.арх.Петър Стрясков,като член на работната група за промени в ЗКН към Министерство на културата, прочете СТАНОВИЩЕ от арх.Г.Бакалов и арх.П.Стрясков “Във връзка с дейността на работната група и за засилване ролята на експертното и общественото начало при разглеждане,съгласуване и експертизиране на недвижимото културно наследство в Р.България”,което е внесено при Министъра на културата.

3.2.арх.Ваня Фурнаджиева запозна УС с работата на работната група по ЗУТ и по текстовете в  Наредбата за обществените обсъждания на Столична община.

4. Решение за държавната такса по делото за „Св.Кирик и Юлита“

4.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ: Да продължи работата на ръководството за придвижване на съдебното дело и набирането на средства за държавната такса.

5.Утвърждаване на представители на САБ в работните групи на САЕ

5.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ: Утвърди следните представители на САБ в работните групи на САЕ :арх.арх..Елена Димитрова, Росица Златанова, Боян Георгиев, Георги Георгиев.

6.Предложение за провеждане на редовната пролетна среща на II-ри регион на МСА в София – 17 и 18.03.2017 г. (петък и събота)

6.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ: САБ да се кандидатира за домакин на редовната пролетна среща на II-ри регион на МСА в София – 17 и 18.03.2017 г.

7. Изготвяне на „Бяла книга“ на архитектурните творби след 1944 г., притежаващи професионална, историческа, културна, документална и художествена стойност.

7.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ:Прие предложението на проф.арх.Тодор Булев за създаване на „Бяла книга“, като промени текста на заглавието в “„Бяла книга“ на архитектурните творби от новото време” и определи работна група  в състав арх.арх.Тодор Булев, Павел Попов и Емил Йорданов, които да привлекат и допълнителни специалисти, с които да обсъдят какво да се набележи като обекти за включване и да се изготвят критерии за оценка.

8.Докладна записка от арх.Веселин Дуковски за разглеждане и одобряване на проект за програма „Устойчив Авторитет за Българския Архитект“ (УАБА)

8.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ:Прие предложеният от арх.Веселин Дуковски проект на Програма „Устойчив Авторитет за Българския Архитект“ (УАБА) в частта и до т.12 включително, като реши САБ да работи по нейното развитие и реализация.

9. Разни

9.1.Информация за новоприети членове

9.1.1. УС прие информация за новоприети членове на САБ

Дружество Велико Търново

1.арх.Драгомир Събев Йосифов

2.арх.Иван Красимиров Ениманев

3.арх.Симеон Стефанов Симеонов

4.арх.Станимир Владимиров Величков

5.арх.Юлиан Мирославов Павлов

Дружество Архитектурно наследство

1.арх.Дора Николаева Иванова

2.арх.Елислава Цикламова Пенкова

Дружество 22

1.арх.Димитър Валентинов Смилков

2.арх.Елина Пламенова Малинова

3.арх.Здравко Венцеславов Кузманов

9.2. Текуща информация от АСЕ (архитектурният съвет на Европа)

9.2.1.По внесена информация от арх.Емил Йорданов ,че САЕ е създала нова уеб страница за текущи архитектурни постижения, УС реши на нея да се качи линк към сайта на САБ.

9.2.2. По внесена информация от арх.Емил Йорданов, че на всеки 2 месеца САЕ ще издава информационен вестник, УС реши арх.Емил Йорданов да отговаря за изпращането на информация.

9.3.Изслушване на арх.Боян Георгиев с искане да се подкрепи инициативата му изложена в Меморандум  за СИМбиоза в Строителството.

9.3.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ:арх.Боян Георгиев да предостави текста на Меморандума. Членовете на УС да се запознаят с него и до 10 дни да се реши как ще се действа.

9.4.Отговор на КС във връзка с изпратена до КС на САБ Докладна записка от арх.Иван Чолаков.

9.4.1.Прочетен беше отговора на КС. УС реши да се нареди извършване на финансова ревизия и новоизбраният Председател на Дружество Велико Търново – арх.Йордан Нурков,да направи анализ на документацията на дружеството до следващия УС.

9.5.Покана от САБ по случай Световния ден на архитектурата

9.5.1.арх.Светлозара Шаханова покани членовете на САБ на 3 октомври от 18.30 в Централният дом на архитекта на чаша вино и неформален разговор за ролята на архитекта в днешния размирен свят.

9.6.Информация от арх.Весела Тончева до УС

9.6.1 УС изслуша арх.Весела Тончева и реши по повод гостуването на арх.Ян Геел на форума One Architecture Week, да бъде поканен да направи презентация на преведената на български език книга "Градове за хората" в Централния дом на архитекта.

9.7.Искане от арх.Павел Попов за разглеждане на предложения от дружество Кольо Фичето

9.7.1. УС възложи на арх.Павел Попов да предостави предложенията на членовете на УС и да се разгледат на следващия УС.

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /п/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ: /п/

/Елена Трифонова/                                                 /АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ/

 

СЪГЛАСУВАЛ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ: /п/

/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ

25.11.2023

29.11.2023 г. от 18 ч: "Опасният свещеник"

Представяне на книга