САБ бе домакин на работен семинар по проекта GROSEE на програма ESPON

12.06.2013

Съюзът на архитектите в България бе домакин на работен семинар по проекта „Полюси на растеж в Югоизточна Европа“ (GROSEE) на програма ESPON.  Проектът се реализира с партньорството на Университета в Букурещ,  Националния технически университет на Атина, Университета „Ал. И. Куза“ в Яши, Румъния и Съюза на архитектите в България. Целта на проекта е да анализира ролята на трите столици Букурещ, Атина и София като центрове на растеж в Югоизточна Европа, да идентифицира силните им страни и да препоръча мерки за териториалното им и икономическо развитие като основа за задълбочаване на сътрудничеството между Румъния, Гърция и България.

Напредъкът по проекта бе отчетен на 7 юни  в рамките на проведения в САБ работен семинар, в който се включиха представители на проектните партньори, представители на заинтересованата страна Министерство на регионалното развитие, университетски преподаватели и представители на софийски неправителствени организации. Водещият партньор по проекта – Университетът в Букурещ, представи обобщен доклад за предварителните резултати от изследването, тематичен доклад за конкурентноспособността на региона изнесе и представителят на Националния технически университет в Атина проф. Минас Ангелидис. Съюзът на архитектите в България отчете основните резултати от изследването за София. Анализът на данните показва, че трите столици имат сериозен потенциал за развитие, но остават изолирани от европейското ядро, а възможностите за сътрудничество – и между трите държави, и с други страни в региона, са подценени. Трите столици не преразпределят в достатъчна степен потенциал за растеж към съседни им райони, като една от причините за това е слаба интеграция между компактен град и периферия и недостатъчна транспортна свързаност. Проблем са и растящите регионални различия между столиците и останалите региони в трите страни. Въпреки проблемите, в периода преди началото на кризата, Букурещ, Атина и София отчитат Брутен вътрешен продукт на глава от населението над средното за ЕС и по-бърз растеж спрямо други столици в Европа.

„По проекта е постигнат сериозен напредък, доволни сме от изпълнението на дейностите, макар че по-голямото предизвикателство предстои – не просто да се сравни нивото на развитие на трите столици, но да се формулират и препоръки и да се предложат бъдещи възможности за сътрудничество между трите столици“, коментира в рамките на проведената дискусия Мариус Младенов, началник отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  „Европейското пространство минава през процес на промяна. В този контекст трите столици могат да бъдат център на регионално сближаване. Ние започваме от различни стартови позиции, има разлики в обществено-икономическата обстановка, в променящите се политически условия, но в крайна сметка ние се стремим към едно по-високо ниво на развитие и имменно столиците са тези, които ще повлияят на трансграничното сътрудничество“, заяви доц. Минчо Ненчев от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

В допълнение към изразените мнения по резултатите от проекта,  Мариус Младенов запозна участниците в дискусията и с настъпилите промени в европейските програми за териториално сътрудничество за следващия програмен период 2014-2020. За новия програмен период се предвижда съществувалата оперативна програма за Югоизточна Европа да бъде разделена на две – новата транснационална програма „South East gateway“ и транснационалната програма „Дунав“. През новия програмен период ще продължат и програмите за трансгранично сътрудничество между Румъния и България и България и Гърция,  съвместната оперативна програма Черноморски басейн, междурегионалната програма INTERREG VC. Министерство на регионалното развитие ще продължи да бъде национална точка за контакт по програма ESPON, съобщи още Младенов.

Последни новини и събития