Курсове за управление на инвестиционни проекти

03.10.2017

1. Необходимост от продължаващо професионално развитие (Continuing Professional Development) в областта на управлението на инвестиционните проекти.

България се различава от повечето европейски страни в прилагането на добрата световна практика за управление на инвестиционни проекти. Причините за това са много, но две са от особена важност – не адаптирано към европейската практика законодателство и не изучаване на материята във висшите учебни заведения.

Съюзът на Архитектите в България се наема със задачата да коригира тези недостатъци и да повиши нивото на знания на специалистите от бранша чрез провеждане на курсове за след дипломна квалификация по управление на инвестиционни проекти и приложение на договорите на FIDIC в условията на българското законодателство.

2. Провеждане на обучението.

Опитите да се използват преподаватели от чужбина не се указаха много удачни, защото се оказа че те не са добре информирани за българската практика и  особеностите на българското законодателство.

САБ разполага със специалисти познаващи много добре материята. Освен като преподаватели във ВУЗ, те са работили като консултанти и менажери на инвестиционни проекти в България и чужбина и са участвали в проекти изпълнявани по договорните условия на FIDIC.

САБ разполага с добре обзаведени и оборудвани зали за провеждане на курсове и със собствена база за изготвяне на учебните материали.

Обучението е предназначено за архитекти, инженери, юристи и икономисти. Освен това, то може да се провежда и за отделни фирми надзорни фирми и строителни фирми, общини и общински фирми, министерства и организации свързани с възлагането и изпълнението на инвестиционни проекти.

3. Модули за обучение.

Съдържанието на материала предназначен за обучение е разделен на модули. Всеки модул обхваща отделна напълно завършена тема. Обучението може да обхваща само един модул, или комбинация от модули при желание на обучаващите се.

Модулите са:

•    Управление на инвестиционни проекти

•    Договор за строителство

•    Договор за проектиране и строителство

•    Договор „ На ключ”

•    Договор „Клиент – Консултант„

•    Срокове за изпълнение при договорите за строителство

•    Искове при договорите за строителство 

•    Комисии по споровете при всички договори

Обучението по един модул е минимум осем учебни часа.

Резултатът от обучението се отчита с тест на участниците.

Качеството на обучението се отчита с анкетни карти попълвани от всеки участник.

Програма Продължаващо професионално развитие (ППР) на САЕ

Насоки към ППР системи

1. Наличие на информация за системата и материали за ППР.

2. Система оперираща организациите, членуващи в САЕ.

3. Оценка на основата на качеството и редовен преглед на материалите за ППР в съответствие с тези изисквания.

4. Добиване на специфични умения, насочени към професионално профилиране.

5. Организирана в областта на структурираните знания и включваща различни видове обучение, включително самостоятелно учене.

6. Метод на финансиране,който да прави материалите за ППР достъпни.

Прието е, че част от ППР системата е посветена на образованието и информирането на непрофесионалисти, граждани и студенти.

Изискванията за материалите за ППР

1. Съдържание и  цели, отговарящи на нуждите на архитекти и други сродни специалисти по отношение на непрекъснатото развитие.

2. Целите на обучението са най-подходящи за развитието на професионалната практика или за обществени услуги от архитекти и специалисти.

3. Материалът не е пазарно ориентиран.

4. Съдържанието на материала е подходящо и ясно дефинирано в професионалния контекст, в който са представени.

5. Материалът е точен, актуален и достъпен за мнозинството професионалисти.

6. Ресурсите са достатъчни за да подкрепят обучението.

7. Методът и обхватът на обучение са подходящи за постигане на очакваните резултати.

8. Различни те издания на един и същ материал дават еднакво добри резултати.

9. Оценка на учещите, трябва да се извършва.

10. Методи за оценка на качеството са на разположение или са планирани.

Курсовете се провеждат при достатъчен брой заявки (20 бр.).Изпращане на заявки на email:sab@bularch.org

Последни новини и събития

10.10.2019

Изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков

Преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър"

10.10.2019

СОФИЯ: ГРАДСКА СРЕДА, КУЛТУРА, ЕСТЕТИКА

Дискусия, 14 октомври, понеделник, 17:00 часа

07.10.2019

Излезе новият брой на сп. "Архитектура"

Броят е посветен на Плевен и областта