Горски територии

10.08.2020

СЕМИНАР: Обекти, за изграждането, на които се допуска промяна на предназначението на горската територия, по реда на Закона за горите; Обекти на техническата инфраструктура, за изграждането и/или обслужването, на които се учредява право на строеж и/или сервитут върху поземлени имоти в горски територии, по реда на Закона за горите

Дата на провеждане: 12.08.2020, сряда, 9.30-13.00 ч.
Място на провеждане: София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, www.hotellight.com

Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – директор на дирекция “Горски територии“,
инж. Нели Панчева – главен експерт в отдел „Промени в горските територии“.
Семинарите се провеждат при спазване на всички мерки на Министерството на здравеопазването.
Може да се участва и чрез ZOOM

ПРОГРАМА:
1. Обекти, за изграждането, на които се допуска промяна на предназначението на горската територия, по реда на Закона за горите;
- Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение;
- Условия, при които се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии;
- Компетентните органи, които се произнасят по заявленията за промяна на предназначението, при различните случаи;
- Изискуеми документни за издаване на административен акт за предварително съгласуване и за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Права и задължения, които възникват с промяна на предназначението. Собственост на дървесината от поземлените имоти в горските територии, чието предназначение е променено;
- Специфични случаи и казуси – коментари и дискусии.
2. Обекти на техническата инфраструктура, за изграждането и/или обслужването, на които се учредява право на строеж и/ или сервитут върху поземлени имоти в горски територии, по реда на Закона за горите;
- Компетентните органи, които учредяват право на строеж и сервитут върху поземлените имоти в горски територии, при различните случаи;
- Предварително съгласуване за учредяване право на строеж и сервитут върху горски територии. Изискуеми документи за издаването на административен акт за предварително съгласуване; - Случаи, при които не се изисква предварително съгласуване за учредяване право на строеж и сервитут върху горски територии;
- Изискуеми документни за издаване на административен акт за учредяване право на строеж и сервитут върху горски територии. Права и задължения, които възникват с учредяването на ограничени вещни права. Собственост на дървесината от поземлените имоти в горските територии
- Държавна и общинска собственост, върху които е учредено възмездно вещно право; - Специфични случаи и казуси – коментари и дискусии.
Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лекторите. Материали за семинар. Кафе-пауза, безалкохолни напитки, закуска.
Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail и да платят по банков път или в брой, в офиса на „Оценки и партньорство“ ООД, София, ул. Дунав 36, ет. 1, офис 3, след телефонно обаждане. Предварително могат да се задават въпроси на: office@ocenki.eu
Цена: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, цената е 175 лв. с ДДС на участник.
Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД.

С уважение: В.Стоянова-мениджър
Контакти и записване: София, ул. „Дунав“ 36, ет. 1, офис 3; тел. 02 983 58 58; моб. 0896 60 66 89; office@ocenki.eu; ocenki@abv.bg

Последни новини и събития

16.06.2021

Тодор Булев: между архитектурата и живописта

Интервю на БНР с проф. с-р арх. Тодор Булев

16.06.2021

Пловдив 2021: Актуални проблеми на българската архитектура

Покана за конференция на Дружество на САБ - Пловдив

09.06.2021

Протокол №10

Заседание на КС от 27.05.2021 г.