Контролен съвет

Всички приложения към протоколите на КС (които са неразделна част от тях) са достъпни за запознаване по същия ред, както стенограмите от заседанията на УС и ОС на САБ.

30.11.2019

Протокол № 4

Протокол от заседание на КС на УС на 25.09.2019 г.

29.10.2019

Протокол №3

Протокол от заседание на КС на 16.07.2019 г.

29.10.2019

Протокол №2

от заседанието на КС на 29.05.2019 г.