Решения на УС на САБ от 7 април 2015

07.04.2015

По определения за заседанието на УС на САБ на 07.04.2015 г. дневен ред бяха взети следните РЕШЕНИЯ:

1. Предложение за работни органи на 26-то ОС на САБ, насрочено за 25 април 2015 год.

1.1.1. УС прие, така представеното предложение за работни органи на ХХVІ-то ОС на САБ, като на мястото на направилият си отвод арх.Владимир Милков, за председател на мандатната комисия беше определен арх. Емил Дечев – председател на дружество Плевен.

1.1.2. УС взе решение, преброителите да бъдат избрани от състава на делегатите на ОС.

1.2.1. УС прие, така предложената програма за провеждане на ОС, с поправката за председател на мандатната комисия.

1.2.2. УС прие, че формулирането на решенията ще се осъществява от секретариатът на ОС.

1.3. По повод постъпило предложение от дружество „Форма”, УС взе решение, да се даде ход на проучване, за бъдещо онлайн излъчване от дружеството на общите събрания на САБ.

2. Докладна записка от арх.Ваня Фурнаджиева по точки 12.1 и 12.2 от Протокола за взетите решения от УС на 13 и 14.02.2015 г. относно стопанисване творческите бази и други имоти на САБ.

2.1. УС определи работна група в състав: арх.арх. Ваня Фурнаджиева, Златан Паскалев, Иван Иванов, Владимир Милков и Емил Дечев, която да подготви цялостен анализ на състоянието на имотите, собственост на САБ, както и предложение за начина на стопанисването им, като в срок до 30 септември т.г. изготвят окончателно становище, за внасяне в УС на САБ.

3. Предложение за издаване на електронно научно списание за архитектура и строителство „Архитектон”.

3.1. УС на САБ определи дружество АСА ЕООД за издател на електронно научно списание за архитектура и строителство  „АрхитектоН”.

3.2. УС възлага на управителя на АСА ЕООД, със съдействието на редакционния съвет на сп.”Архитектура”, да направи проучвания за включване на списанието в световната система за рефериране, индексиране и оценяване на научните списания (SKOPUS или WEB of Science), за получаване на импакт фактор и импакт  ранг, както и да проучи възможността за международна редакционна колегия, както и за привличане на анонимни и независими рецензенти.

3.3. УС определи такса в размер на 20 лв., за всички, които желаят да им бъде издадена служебна бележка за авторска публикация в  сп.Архитектура”

4. Р а з н и.

4.1. Отчет по изпълнение решенията на УС на САБ от 13 и 14.02.2015 г.

4.1.1. УС изслуша информация по изпълнение решенията от заседанието, проведено на 13 и 14.02.2015 г.

4.2. Предложение от арх. Владислав Николов, относно възможности за ползване от членовете на САБ на хотелска база – хотел „Кипарис” – Слънчев бряг.

4.2.1. УС не приема, САБ да се ангажира с осъществяване предложението на арх.Владислав Николов.

4.3. Информация за нови членове на САБ.

4.3.1. УС прие информация за новоприети членове на САБ:

 

Сдружени софийски архитекти”

 

ПРОНО:

1. Венета Александрова Александрова

2. Вили Мариова Тодорова

3. Изабел Иванова Попова

4. Кристалина Данчева Атанасова

5. Марио Костадинов Мешков

6. Семра Рамадан Сюлейман

СПА 15:

7. Николай Филипов Николов

СПА 18:

8. Милен Тодоров Станев

СПА № 20:

9. Ина Антонова Шекерова

10. Кристиан Иванов Мисирджиев

Интерпроект-Транспроект:

11. Милена Диянова Николова

 

Дружество на САБ - Варна

 

1.Орлин Бориславов Перфанов

2.Стефан Тодоров Йорданов

 

4.4. Докладна записка от арх.Васил Вълчев, за отпускане на целеви средства в размер на 4000 лв., за организиране и провеждане на втори салон „Дизайн в архитектурата”.

4.4.1. УС на САБ не прие докладната записка на арх.Васил Вълчев

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата