Решения на УС на САБ от 5 октомври 2015

05.10.2015

По определения за заседанието на УС на САБ на 05.10.2015 г. дневен ред бяха взети следните РЕШЕНИЯ

1.  Обсъждане състоянието на  имотите на САБ.

1.1. Управителният съвет на САБ възлага, на определената с решение на УС работна група в състав: арх.арх. Ваня Фурнаджиева, Златан Паскалев, Иван Иванов, Владимир Милков и Емил Дечев, на базата на представения от арх.Ваня Фурнаджиева анализ за състояние на имотите (собственост на САБ), да се събере в най-кратък срок, за формиране на конкретни предложения.

2.  Утвърждаване на официални представители на САБ в МСА и САЕ.

2.1. УС на САБ приема кандидатурата на арх. Истелианна Атанасова и я определя за официален представител на САБ в МСА.;

2.2. УС на САБ определя арх. Емил Йорданов за официален представител на САБ в САЕ.

3. Информация за отминали и предстоящи събития.

4. Преглед по изпълнение решенията на УС на САБ от заседанието, проведено на 27.06.2015 г.

5. Разни:

5.1. Докладна записка от арх.В.Вълчев – председател на дружество СИД, с предложение за организиране и провеждане през пролетта на 2016 г „Пролетен салон” с мото „Светът е дизайн”.

5.1.1.  УС приема предложението от дружество СИД за организиране и провеждане през пролетта на 2016 г. „Пролетен салон” с мото „Светът е дизайн”, като определя финансови средства в размер до 1000 лв., по представена план-сметка.

5.2. Предложение от арх.Т.Булев за организиране и провеждане на дискусия по архитектурно-градоустройственото развитие, управление и проблеми на София,  за периода 2005-2015 г.

5.2.1. УС приема по принцип предложението на арх.Тодор Булев за организиране и провеждане на дискусия по архитектурно-градоустройственото развитие, управление и проблеми на София, която да се включи в календара на САБ за значими събития през 2015 год. Конкретиката да се уточни в присъствието на арх.Тодор Булев, на следващо заседание на УС.

5.3. Предложение от дружеството на САБ – Русе, за издаване на печатно издание (книга) и диск с материалите и изводите, от проведената в гр.Русе регионална конференция на тема „Архитектурно наследство от края на ХІХ и първата половина на ХХ век  - обществени отговорности и професионални предизвикателства.

5.3.1. УС приема предложението на САБ-дружество Русе и представената план-сметка за издаване на печатно издание (книга) и диск с материалите и изводите от проведената в гр.Русе Регионална конференция на тема „Архитектурно наследство от края на ХІХ и първата половина на ХХ век – обществени отговорности и професионални предизвикателства”, с уточнение за предоставяне на 50 броя за нуждите на Централното ръководство на САБ.

5.4. Докладна записка от арх.Владимир Милков  относно договорни отношения с наематели на съюзни имоти в гр.Бургас.

5.4.1. УС приема предложените решения от дружеството в гр.Бургас, с протокол от заседание на дружествения съвет,  проведено на 30.09.2015 г.

5.5. Предложение за налагане санкции на членовете на УС на САБ, за  закъснения и отсъствия от заседанията на Управителния съвет.

5.5.1. УС приема, да бъдат налагани санкции на членове на УС  , за необосновани закъснения и отсъствия от заседанията на  УС на САБ.

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата