Решения на УС на САБ от 31 май 2016

31.05.2016

Присъствали: арх. арх. Георги Бакалов, Светлозара Шаханова, Илко Николов, Венета Кавалджиева, Венцислав Илиев, Веселин Дуковски, Владимир Милков, Емил Йорданов, Емил Дечев, Павел Попов, Пламен Генов, Стояна Чавдарова, Тодор Булев

Отсъствали: арх. арх. Бойчо Бойчев,Димитър Стефанов

Присъствали още: членовете на КС арх. арх. Ангел Вълканов, Константин Пеев, Пламен Стоянов

По определения за заседанието на УС на САБ на 31.05.2016 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ:

1. Разглеждане на препоръчителните решения на Общото събрание на САБ от раздел Б. (по протокол на Комисията по решенията на XXVII-то ОС на САБ т.3)

1.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ: Не взема решение по т.1 до излизане на окончателно решение на съда по заведеното от арх.Булев дело..

2. Предложение до УС на КАБ за синхронизиране на действията на двете организации,в т.ч.и в работата с международните организации на архитектите.

2.1. УС взе следното РЕШЕНИЕ:Да се сформира отворена работна група от членове на УС и в рамките на 1 месец да се формулират проблеми за обсъждане с КАБ.

2.2.Да се инициира среща с КАБ по проблема за международната дейност за изготвяне на съвместна програма с цел възвръщане на позитивния имидж на двете организации.

3. Текущи въпроси по управлението на творческите бази

3.1. УС реши: арх.Фурваджиева да движи в оперативен порядък въпросите, касаещи базите и основно – търсенето на наематели .

4. Докладна записка от редакционния съвет на сп.“Архитектура“

4.1. УС реши да увеличи пробно тиража на списанието с 500 бр. за следващите два броя/ бр.3 и бр.4/.

4.2.До края на м.юли - за следващия УС да се изготви анализ за състоянието на списанието и арх.Мария Давчева, в качеството и на Гл.редактор да присъства на следващия УС.

5. Други

5.1. Предложение от арх.Св.Шаханова за започване на процедура за изготвяне на „Закон за архитектурата“

5.1.1. УС прие предложението на арх.Шаханова и реши да се сформира Работна група, която да работи по Предложение за изготване на “Закон за архитектурата”.

5.2. Предложение за подкрепа на инициативата на КАБ за спиране на строежа на хотел „Маринела“

5.2.1. УС реши да подкрепи инициативата за спиране строежа на Хотел „Маринела“ с оглед общественото значение на сградата, чрез организиране на пресконференция в БТА в периода 6-8 юни.

5.3. Информация за новоприети членове

5.3.1. УС прие информация за новоприети членове на САБ и реши веднъж годишно да се организира тържество-ритуал за предстаlяне на новите членове на съюза.

ДРУЖЕСТВО СТАРА ЗАГОРА


1.арх.Емил Ангелов Василев


2.арх.Велимир Иванов Георгиев

3.арх.Татяна Николаева Радева

4.арх.Иван Василев Георгиев


5.арх.Александър Петров Бакърджиев

6.арх.Велина Симеонова Симеонова

7.арх.Стоян Георгиев Тодоров


8.арх.Йордан Стоянов Данев


ДРУЖЕСТВО ВАРНА

 

1.арх.Десислава Людмилова Борисова

2.арх.Христо Тонев Хаджийски


ДРУЖЕСТВО ХАСКОВО

 

1.арх.Тодор Димитров Грозев


ССА

 

 

1.арх.Ангелина Миткова Горчова

2.арх.Александър Петрославов Геренски

3.арх.Радина Асенова Писарска

4.арх.Огнян Любомиров Костадинов

5.арх.Женя Илиева Илиева

6.арх.Мартина Николаева Ненова

7.арх.Михаела Ташкова Бъговска

8.арх.Рангел Милчев Томов

 

5.4.Искане от арх. Весела Тончева за финансова подкрепа за изработване на късометражен документален филм ”Славейковата градина”

5.4.1.По внесеното искане от арх.Весела Тончева за отпускане на средства от САБ в размер на 2220 /две хил.двеста и двадесет/лева за финансова подкрепа за изработване на късометражен документален филм ”Славейковата градина”, УС реши да не отпусне средства,поради това,че искането не е администрирано по реда си.

5.5.По предложенията на арх.Павел Попов:

5.5.1. Предложения от членове на “Колю Фичето” към кмета Й.Фандъкова

5.5.1.1. Да се разгледат предложенията от членове на “Колю Фичето” към кмета Й.Фандъкова, УС реши да ги разгледа на следващ УС, след като се запознаят с материалите.

5.5.2 Дискусия за „Интерарх“

5.5.2.1.По искането за дискусия за бъдещето на триенале “Интерарх”,УС реши да се подготви меморандум за следващия УС и да се покани да присъства акад.Георги Стоилов.

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/

/Елена Трифонова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ:/п/

/АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ/

СЪГЛАСУВАЛ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ:/п/

/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

Последни новини и събития