Решения на УС на САБ от 26 юни 2015

26.06.2015

1. Позиция на Съюз на архитектите в България относно застрашеното културно-историческо наследство в Република България.

1.1. УС приема Декларация на Съюза на архитектите в България относно състоянието на културно-историческото наследство в България, с направените препоръки.

1.2. Декларацията да се изпрати до:

- БТА, Интернет медия и други медии;

- Министерство на културата,  МРРБ (с официални писма);

- до председателите на дружествата на САБ, с писмо за популяризирането й в съответните региони;

- до Национално сдружение на общините, с молба за разпространяването й;

1.3. УС предлага на дружество „Архитектурно наследство” , да организира и проведе среща с участието на  експерти, с препоръка за изготвяне стратегия за развитие на дейността за опазване на  архитектурното и културно-историческо наследство.

2. Разглеждане постъпили молби от наематели на ателиета на САБ, за закупуването им.

2.1. УС приема  да бъдат предоставени двете ателиета  на САБ в ЖК „Слатина” и в кв.Овча купел 1, за закупуване от наемателите им, след изготвяне на оценка от лицензирани оценители, на базата на която да се изготвят договори за продажба.

3. Р а з н и.

3.1. Преглед по изпълнение решенията на УС от предишното заседание.

3.1.1. УС приема, изготвената от арх.Ваня Фурнаджиева и разпратена по имейли на членовете на УС  Фактология по казуса „Св.Св.Кирик и Юлита”, да бъде разпратена по имейли до колегията, в изпълнение на решение 1.2 от заседанието на 26.05.2015 г.

3.2. Доклад от арх.Павел Попов във връзка с Триенале 2015 г.

3.2.1. УС приема доклада  на арх.Павел Попов ;

3.2.2. Да се организира среща в удобно време  с арх.Георги Стоилов, за изясняване Статута на „Интерарх”;

3.2.3. УС приема предложението на арх.Тодор Булев, на следващо заседание на УС да се обсъди концепция за организиране и провеждане на Националния преглед на българската архитектура.

3.3. Становище на САБ относно отпадане на статута на защитена територия на голяма част от дюните на Аркутино.

3.3.1. УС приема, така предложеното Становище на САБ относно отпадане статута на защитена територия на голяма част от дюните на Аркутино, което да се изпрати до БТА, МРРБ, МОСВ, БАН, Областния управител на Бургаска област и Европейската комисия.

3.4. Информация за новоприети членове от дружествата на САБ.

4.4.1. УС прие информация за новоприети членове на САБ:

 

Дружество „Архитектурно наследство”

 

1. Арх. Гергана Йовчева Кочева – дипл.2014 г.

 

„Сдружени софийски архитекти”

 

1. Арх. Петя Димитрова Лазарова, р. 1988 г. - ПРОНО

2. Арх. Теодора Емилова Тонева , р. 1989 г. ПРОНО

3. Арх. Елена Димитрова Бозова , р. 1986 г. - СПА 20

4. Арх. Ралица Генчева Накева, р. 1989 г.  - СПА 20

3.5. Договор за наем за част от Дом на архитекта в гр.Бургас.

3.5.1. УС приема договора, с направените препоръки.

3.6. Предложение от арх.Здравка Ненова, за участието на САБ в „ХАБИТАТ – ДОСТОЕН ДОМ” , като наблюдател.

3.6.1. УС приема САБ да изпрати наблюдател, който да участва в работата на Хабитат;

3.6.2. УС определя арх.Веселин Дуковски за участие от страна на САБ в работата на Хабитат, като наблюдател.

3.7. Информация от арх.Георги Бакалов за проведени разговори относно организиране на  медийно и интернет отразяване на събитията в САБ.

3.7.1. УС упълномощава работна група в състав: арх.Георги Бакалов, арх. Пламен Генов и арх. Веселин Дуковски, да продължи разговорите и внесе предложение в УС за създаване на собствена PR медийна агенция, партнирайки си с потенциални партньори и инвеститори.

3.8. Относно намерения за препечатване статия от електронното издание на бр.1 на списание „Архитектура”.

3.8.1. УС взе решение, статията на тема „Социалистическото градоустройство”, предложена за препечатване от „Платформа 1” да бъде отложена, като предлага на нейно место в излизащия брой да се публикува материал, изготвен от арх.Тодор Булев.

 

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ