Писмо от САБ до арх. Диков относно конкурса за парк "Борисова градина"

14.02.2014

Изх. № I -20 / 14.02.2014 г.                      

ДО

АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Направление „Архитектура и Градоустройство”,

София 1000, ул. „Сердика” № 5

ОТНОСНО: Конкурсна програма и Задание за изработка на
конкурсен проект за предварително проучване и
концептуалнорешение на обект: „м. Парк „Борисова Градина” във фаза:
Устрйствена концепция за  Подробен устройствен план

 

УВАЖАЕМИ АРХИТЕКТ ДИКОВ,

Съгласно Заповед № РД-09-09-13/27.01.2014 г. на Главния архитект на Столична община, който я представлява на основание пълномощно № РД-09-69/25.01.2012 г. на нейния кмет г-жа Йорданка Фандъкова и след запознаване с предоставените предварителна Конкурсна програма и Задание за изработка на конкурсен проект за предварително проучване и концептуално решение на обект: „м. Парк „Борисова Градина” във фаза: Устрйствена концепция за Подробен устройствен план, Съюзът на архитектите в България  изразява следното становище:

А.  ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Предлагаме програмата да се допълни с текст, че всички допуснати до журиране конкурсни проекти ще бъдат публично представени от авторите си. Протоколът от това представяне, което ще изпълнява ролята на обществено-професионално обсъждане, да се предостави на журито за сведение.

Б.   ПО КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

В т.4:

След думата посредством, текстът да се промени както следва „…изработване на ПУП за територията , включена в обхвата на заданието, включително частично изменение на действащите ПУП зa….”

В т.5.1.1.:

Изречение 1 да придобие следния вид: „Възложителят на конкурса се задължава да предостави на всички участници равни изходни условия и информация, част от която е собствеността на терените /урегулираните поземлени имоти/, като в резултат от изготвения от всеки участник анализ, той следва да предложи изменения и корекции съобразени с предвижданията на ОУП на СО /приложение №4/.”

В т.6.6.:

След условие е ..., текстът да се промени така: „......на подходящо място да се отбележат всички проектанти, носители на нематериално авторско право,когато проектът е представен от името на фирма, консорциум или бюро.”

По т. 7.3.:

1. Предлага, като задължително условие, водещият - ръководителят на проектантския екип да е задължително архитект или ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност, което изискване, съобразно професионалната му подготовка и квалификация и при следните мотиви, предопределя тази му роля в екипа:

-   със задължителното условие ръководителят на екипа да има регистрация в Камарата на архитектите в България или такава в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране  се допуска, че такъв ръководител може да бъде всеки един инженер с регистрация в нея (КИИП);

-  със задължителното условие, че за ръководител на екипа може да бъде и инженер с регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, освен че се принизява  професионалната подготовка и водещата - експертна роля на архитекта, ландшафтният архитект или урбаниста в областта на устройственото планиране (изготвяне на ПУП), но се и поставя под въпрос качеството на крайния продукт, получен под ръководството на инженера по транспорт, електро, водоснабдяване и канализация, геодезия, геология и т. н.

2. Предлага, за по-пълното изясняване на проблеми, свързани както с парковата територия, така и с контактните й и прилежащи зони, в колектива да могат да участват и други специалисти - напр. социолози и/или такива, чиято експертна помощ ще е само от полза за качеството на плана.

По т. 13.:

Предлага срокът за изработване на конкурсния проект да бъде не по-малък от 120 дни (4 м.) при следните мотиви:

-   отчитане на емблематичната и екологична значимост на парка за жителите на столичния град и неговите гости;

-  необходимост от задълбочени проучвания, анализи и изводи - предпоставка за изготвяне и представяне на добре изяснена концепция за бъдещо устойчиво развитие на парковата територия.

По т. 14.3:

Предлагаме таблицата с критериите да бъде променена , като критерий 1 да се оценява максимално с 10 точки, критерий 2 да се оценява с 10 точки, критерий 3 да се оценява с 15 точки, критерий 4 да се оценява с 65 точки.

По т. 16.1:

Журито да бъде в състав : Представител на НАГ, представители на комисии към СОС – 3 , представители на САБ – архитекти – 2,

представители на КАБ – архитект и ландшафтен архитект, представител на СЛА – ландшафтен архитект, представител на НИНКН – архитект /или на ОКИ „Музей на София”– архитект/, представител на дирекция „Зелена система”- общо 11 члена. Не е необходимо включване на представители на КИИП.

Да се изпълнят изискванията на НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ , чл. 44., ал.1 „ На първото си заседание журито, ръководено от възложителя или от упълномощено от него лице, избира от състава си председател и заместник-председател. На първото заседание трябва да присъстват най-малко три четвърти, но не по-малко от трима членове на журито.”

В.   ПО ЗАДАНИЕТО НА КОНКУРСНИЯ ПРОЕКТ

По т.3.3.:

Ако описанието на мотивираните предложения за развитие има само  осведомителен характер, предоставената информация е достатъчна. Но ако има участници, които решат че трябва да се развиват такива дейности, би трябвало да бъде предоставена по-детайлна информация – например в табличен вид (дейност, необходима площ, други специфични изисквания).

По т. 4.1.:

Не е ясно до каква степен концептуалното решение на конкурсния проект ще трябва да съобразява Проектът за обновление на Парк „Борисова градина” - частта от него, която е обявена за резерват на градинско и парково изкуство с Разпореждане № 19/08.12.1988 г. на Министерския съвет, публикувано в ДВ, бр. 96 от 1988 г., който проект е изготвен във фаза: Технически проект по одобрено за него Задание за проектиране и който преди близо шест месеца -  на 04.09.2013 г. беше докладван на обществено обсъждане в район „Средец”. Същото се отнася и за всички онези подобекти на обект: Парк „Борисова градина”, както и за цялата Борисова градина с нейните паркова и лесопаркова части, за които има изготвени проекти.

От описанието в този раздел  е видно колко много терени от Парк „Борисова градина” – детски и атракционни обекти са заети с несъвместими по предназначение и дизайн  с парковата територия.

Трябва да се преосмисли тяхното съществуване, независимо от статутът им. В тази връзка да се реши въпросът за нерегламентирания достъп на моторни превозни средства във вътрешността на парка  и създаване на места за паркиране по  периферията. Удачно е изпълнителят да предложи алтернативни решения за  съществуването на несъвместими с основната функция на парка заведения за обществено хранене, атракционни съоръжения и абсурдното съществуване на автокъща „Капитолия”.

На мястото на автокъща „Капитолия „  още от 40-те години на миналия век са разполагани атракционни съоръжения , виенско колело, по-късно и „залата с кривите огледала”. Настаняването на автокъщата е неудачно. Това е един от традиционните подходи от бул. „Драган Цанков”  към парк „Борисова градина” който съществува във всички  кадастри на района.

Особено фрапиращ е случая с несполучливото разполагане на заведенията за обществено хранене на острова на Голямото езеро, така наречено „Ариана” при подхода към парка  и около него. Наименованието на ресторанта „Наше село” само по себе си е крайно неподходящо и контрастира на елегантната бирария „Ариана” от 30-те години на миналия век.         

По т. 4.3.:

Предоставянето на пълната съществуваща информация за регулационни граници на целия парк в обхвата според ОУП, вида и собствеността на отделни парцели, регулирани или не в границата на парка и обекти в Борисовата градина и начина на тяхното ползване като изискване към концептуалното проектно решение, трябва задължително да се предостави, още повече, че в парка са предвидени многобройни съоръжения наречени спортни, но не се изяснява съдбата на басейна „Мария Луиза”, на конната база на „Егида”, на намеренията за стадион „Българска армия”, за „Колодрума”, за трите тенис комплекса и даже за терен на бившия стадион „Юнак”. Наличието на пълна информация дава възможност изборът на изпълнител  да се извърши при равен старт на участниците по отношение на изходните материали на конкурса .

 

С уважение,

арх. Георги БАКАЛОВ
Председател на УС на САБ