Насрочване ХХІX-то Общо събрание на САБ и приемане дневен ред на ОС

10.10.2017

Във връзка с решение на 28-то Общо събрание на САБ, публикуваме дневния ред на следващото общо събрание за обсъждане и даване на предложения на e-mail: sab@bularch.org.

По решение на УС на САБ, призоваваме членовете на Съюза да дават предложения за дейности през 2018 г., които да се финансират от САБ на същия адрес или на пощенски адрес: 1504 София, ул.“Кракра“ № 11

Насрочване ХХІX-то Общо събрание на САБ и приемане дневен ред на ОС.

1.1. Управителният съвет на Съюза на архитектите в България, на основание чл.61 от Устава на САБ, свиква Двадесет и девето редовно годишно общо събрание на “Съюз на архитектите в България” – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, което да се проведе на 28.04. и 29.04.2018 г. от 10.00 часа в зала 2 на Централен дом на архитекта /ЦДА/, София, ул. Кракра 11, при следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание, избор на работни органи и  

    приемане на дневния ред.

2. Отчет на УС на САБ за мандата

3. Отчет на КС на САБ за мандата

4. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

5. Разисквания по т.2, 3 и 4

6. Приемане на рамков бюджет на САБ за 2018 година.

7. Избор на Председател на УС на САБ

8. Избор на Управителен съвет на САБ

9. Избор на Контролен съвет нa  САБ и Председател на КС

10. Приемане решения на ОС, съгласно изискванията на чл.63 от Устава на САБ.

1.2. Регистрацията на делегатите на ОС да се извърши на датата на провеждане на ОС във фоайето пред залата от 09.00 до 10.00 часа на 28.04.2018 г. срещу  лична карта и протоколи от общи събрания на дружествата, при случаите на чл.60, ал.5 от Устава на САБ.

 

Последни новини и събития

19.03.2018

Арх. Димитър Димитров е носителят на награда АРХИТЕКТОН

В конкурса участваха 14 студиа с 26 реализирани проекти

19.03.2018

Покана за среща дискусия, организирана от Дружество СИД

БЯЛАТА КНИГА НА САБ и проблемите на синтеза на архитектурата с пластичните изкуства

08.03.2018

75 години катедра "Сградостроителство - Технология на архитектурата"

Мероприятията ще се провеждат до 7 юни 2018г. Заповядайте!