Фактология комплекс „СВ. КИРИК И ЮЛИТА”

07.07.2015

1. 1981 г. – с писмо № 2404 / 13.08.1981 г. до Пловдивска митрополия, САБ изразява желанието си за „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА МАНАСТИРА ЗА ТВОРЧЕСКА БАЗА И ДОМ ЗА МЕЖДУНАРОДНА АРХИТЕКТУРНА ШКОЛА” за безвъзмездно позване за 99 години.На 20.08 има резолюция да се даде манастира, като се запази църквата и се отдели един апартамент за митрополията. С писмо изх. № 1731/16.12.1981 г. на Окръжен съвет за култура-гр.Пловдив, изпратено до „ПИКНБД” при Комитета за култура, Пловдивска митрополия и САБ, се предлага предоставянето на манастира на САБ. С писмо № К-98/ 11.01.1982 г. Комитетът за култура дава своето съгласие.

2. 1982 г. – на 14.01.1982 г. е сключен договор  между САБ и Пловдивска митрополия за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ  НА МАНАСТИРСКИЯ КОМПЛЕКС от САБ. С писмо № 527/ 01.03.1982 г. САБ благодари на Пловдивския епархийски съвет за решението му за предоставяне на манастирския комплекс на САБ.(приложение 1)

3. 1983 г. – на 29 април 1983 г. е съставен протокол за предаване и приемане на имота, с мнение от представителите на Митрополията да се предоставят и две стаи за нуждите им. С писмо от 28.06.1983 г.  САБ потвърждава, че ще изпълни искането на Митрополията.  Изготвени са проекти за „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС „СВ.СВ.КИРИК И ЮЛИТА“. По тези проекти е извършвано и завършено строителството.

4. 1987 г. – на 25.09.1987 г. е сключен договор между САБ и Международната академия на архитектурата за безвъзмездно и безсрочно ползване на комплекса от МАА.

5. 1988 г. – Пловдивска митрополия, с дата 30.09.1988 г.,  е предложила анекс към договора от 14.01.1982 г., в който основното е предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ. Анексът не е подписан от САБ и какви са причините за това не е ясно. През 1990 г. , Татяна Стефанова – главен юристконсулт на САБ, е дала писмено обяснение пред арх.Христо Генчев, че е виждала анекса и че е дала становище за подписването му, но защо не е подписан не знае. (приложение 2)
На 14.11.1988 г. е подписан анекс към договора от 25.09.1988 г. между САБ и МАА

6. 1989 г. – с писмо № 3213 / 27.06.1989 г., Пловдивска митрополия се уведомява, че НИПК започва консервационно-реставрационни работи по църквата „Св.Параскева”.

7. 1990 г. – с писмо № I-617/18.07.1990 г. на САБ до Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений, се настоява да се продължат разговорите за бъдещия начин на стопанисване на комплекса..

8. 1997 г. – гражданско дело № 3007 / 1997 г. Окръжен съд Пловдив на основание чл.26 от ЗЗД и чл.108 от ЗС– ищец Пловдивска митрополия (ПМ)

Решение  от 23.07.1998 г.

Отхвърля иска по чл.26 от ЗЗД за нищожност на сключения договор от 14.01.1982 г., като счита, че този договор е за заем (за послужване).

По чл.108 от ЗС, съдът приема, че активната материално-правна легитимация на ПМ е безспорна, но тъй като искът е за обявяване на договора от 14.01.1982 г. за нищожен и за предаване на собствеността и владението на комплекса , съдът отхвърля иска изцяло.

9. 1999 г. – гражданско дело № 149 / 1999 г. Пловдивски апелативен съд (обжалване на Решение  от 23.07.1998 г.на ПОС)

ПМ обжалва решението като цяло.

САБ обжалва решението, че държи имота на основание договор за послужване, като счита че е придобил собствеността по давностно владение.

На 31.03.1999 г. делото е спряно за 6 месеца по искане на двете страни.

От 30.03.1999 г. до 30.09.1999 г. е водена кореспонденция между САБ и ПМ, като САБ е предложил да се сключи нов договор за ползване със срок 60 години, срещу което САБ да осигурява две минимални работни заплати за свещеник, като му осигури и помещение за настаняване; да преведе на ПМ 300 000 лв.; да преустрои едно помещение за продажба на свещи и други предмети с църковен характер; да довърши реставрацията на църквата; да осигурява компетентна помощ при извършване на строителство на църковни сгради и да организира конкурси-дарения за архитектурни проекти, както и да се откаже от иска си за извършените подобрения, изразяващи се на практика в построяването на целия комплекс. Договор не е подписан и делото е възобновено.

С решение № 196 от 28.07.2000 г. Пловдивският апелативен съд оставя в сила Решението от 23.07.1998 г.

10. 2001 г.- касационна жалба на САБ до ВКС- дело № 1087/2001 г.

С решение № 930 от 07.06.2002 г. ВКС оставя без разглеждане касационната жалба на САБ

11. 2008 г.- на 18.07.2008 г. е получена нотариална покана. На 12.08.2008 г. арх.Спиридон Ганев и арх.Здравец Хайтов водят разговор с Пловдивския митрополит Николай. (приложение 3)

На 18.08.2008 г. УС взема следното решение:

Продължава дейността на Творчески комплекс „Св.св.Кирик и Юлита” и одобрява извършените действия във връзка с управлението на базата на САБ.

Дава съгласие за продължаване и предприемане на всички необходими действия, вкл.съдебни, за защита собствеността на САБ.

УС одобрява направените досега разходи за назначаването на персонал и управител на комплекса.

Решенията на УС са взети без да е изложена пълната информация и това е видно от стенограмата на заседанието.

Митрополит Николай не е допуснат в имота.

12. 2008 г. – със заповед № КД-14-16-544/ 25.09.2008 г. на АГКК е одобрена кадастрална карта - ПМ обжалва заповедта в Административен съд - гр. Пловдив.

Към този момент в АГКК излиза празен имот със собственик ПМ и вероятно съдът е взел решение горната заповед да не влиза в сила до решаване на правния спор.Няма данни за решението.

13. 2008 г.-  с определение от 22.08.2008 г. на ПОС е допуснато обезпечение на бъдещ иск

забрана да се извършват правни и фактически действия, свързани с осъществяване

на   строежи, реконструкции, подобрения, ремонти, внасяне и изнасяне на

имущество, като обезпечителната мярка има действие при положение, че ищеца

внесе иск в едномесечен  срок.няма данни за обжалване на обезпечителната

заповед в апелативен съд.

14. 2008 г. – искова молба на ПМ против САБ, по която е образувано дело № 2739/2008 г. на ПОС. Междувременно САБ подава насрещна искова молба.  С определение № 3125 от 04.12.2008 г. ПОС не приема да има съвместно разглеждане на исковата молба на ПМ и насрещната такава на САБ. С решение № 1663 от 29.11.2010 г. ПОС осъжда САБ да предаде владението на имота на ПМ и да заплати съдебни разноски в размер на 11399 лв.

По насрещната искова молба на САБ е образувано отделно дело № 2557/2008 г., като

след поредица от заседания, с решение № 1499/29.10.2010 г. , ПОС отхвърля

предявения от САБ иск и осъжда САБ да заплати на ПМ 10000 лв. за разноски.

15. 2010 г. – САБ обжалва двете решения пред Апелативен съд Пловдив. Делата се точат.

16. 2013 г.- на 22.10.2013 г. в САБ е получена нотариална покана за достъп до имота, на 01 ноември 2013 г., в 11 часа. Направени са консултации с юристи. Имотът е затворен и не е допуснат митрополит Николай.

17. 2014 г. – с решение № 500/ 25.07.2014 г. , АС-Пловдив потвърждава решенията на ПОС по двете дела от 2008 г. и отхвърля изцяло предявения иск на САБ за извършени подобрения на стойност 9000000 евро или 12000000 лв. по експертиза , както и признаването на право на задържане на имота до изплащане на обезщетението, като осъжда  САБ да заплати 6500 лв. за разноски на ПМ.

18. Изпълнителен лист от 13.08.2014 г. - покана за доброволно изпълнение на 11.09.2014 г. и разноски за съдия-изпълнителя в размер на 12 345 лв.

19. Обжалване във ВКС - закрито заседание на съда на 11.02.2015 г.

20. Определение на ВКС № 123 от 05.03.2015 г. – не допуска касационно обжалване на решение № 500 от 25.07.2014 г. по в.гр.д. № 227 от 2011 г. на Пловдивския апелативен съд.

21. Определение № 2642 от 16.04.2015 г. на Окръжен съд- Пловдив - прекратяване на производството по гр.дело № 3393/2008 г. (делото включва иск за заплащане на подобренията, съобщението е получено в САБ на 29.04.2015 г.).

22. На 19.05.2015 г. са преведени 30 959,81 лв. за разноските по делата по изпълнително дело на частен съдебен изпълнител.

23. На 05.05.2015 г. е входирана частна жалба от САБ против определението на Окръжен съд – Пловдив. На 04.06.2015 г. е преведена държавна такса – 15 лв. Очаква се решение.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ

25.11.2023

29.11.2023 г. от 18 ч: "Опасният свещеник"

Представяне на книга