Честит православен Великден!

22.04.2020

Уважаеми президенти на Регион II, 
Уважаеми колеги и приятели,
 
Оставайки с най-добри спомени от нашата прекрасна регионална среща в Будапеща и конференцията “Изцелителна архитектура”, желая на всички ви щастие, здраве и просперитет по повод на православния Великден. Надявам се, че тази огромна глобална криза, дължаща се на COVID-19, скоро ще приключи и ще започне ново по-добро бъдеще, като всички ние оставаме много близки във всяко отношение и непрекъснато работим доброволно в регионалната ни среда и обслужваме по най-добрия начин във възможностите ни принципа "Архитектурата трябва да бъде сумата от човешките отговори на предизвикателствата на околната среда.”

По-конкретно, след тази криза, принципите на изцелелителна архитектура и сътрудничеството със СЗО са необходими в световен мащаб.

Социалното дистанциране, което ни се наложи, за да се предпазим от вируса, няма да попречи нито на нашите срещи, нито да работим в полза на регионалните ни цели и целите на Световния конгрес в Рио през юли 2021 г. Скоро ще ви информирам за подготовката на регионална теле-конференция за обсъждане и планиране на нашите събития, дейности и притеснения за предстоящия период 

Аз съм винаги на ваше разположение чрез и-мейли и мобилна връзка (Viber, WhatsApp, Messenger и т.н.), за да ви предоставя информация за МСА, която чувствате, че ви е необходима и искате да получите.
 
С моите най-добри приятелски поздрави и сърдечни пожелания за щастлив и здравословен православен Великден, както и за такова екологично бъдеще.

Никос Финтикакис 
Вице-президент на Регион II на МСА

 

Следва поздравителният адрес в оригинал:

Dear Presidents of Region II, 
Dear colleagues and friends,

 
Keeping in mind our best memories from our wonderful last Regional meeting at Budapest and the Healing Architecture Confrerence I wish to you all a Happy Healthy and prosperous Orthodox Easter . I hope this tremendous Global crisis due to COVID-19 will be soon finished and a new better future will start with  all of us remaining very close each other and continuously working voluntarily in our Regional Environment and serving in the best of our knowledge the principal “ Architecture must be the sum total of humans responses to the challenges of the Environment“.


Specifically after this crisis the principles of healing Architecture and the collaboration with the WHO  are globally required.

 
The  social distance imposed on us to protect ourselves from the virus will not hinder neither affect our meetings  ,working for the benefit of our Regional goals and targets and towards the Rio World Congress of July 2021 .I will soon inform you about the preparation of a Regional télé-Conference to discuss the planning  of our events, activities and concerns for the coming period.


I am always at your disposal though mails and mobile connection (Viber,WhatsApp, Messenger etc) to provide you any information on our UIA you feel needed and you want to know.

 
With my best friendly regards and cordial wishes for happy and healthy Orthodox Easter and environmental future 

Nikos Fintikakis 
UIA Vice President Region II 

Сподели

Последни новини и събития

04.08.2022

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРСИ НА UIA

Срокове през м. август 2022 г.

04.08.2022

ПЛЕНЕР АРТ ЗОНА ХАСКОВО

ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА АРТ ЗОНА