Молба за членство може да изтеглите от ТУК.
Анкетна карта може да изтеглите от ТУК.

САБ е продължител на творческите традиции и приемник на Българското техническо дружество (основано през 1885 г.) и правоприемник на Българското инженерно-архитектно дружество (основано 1893 г.), на Дружеството на българските архитекти (основано 1926г.), на Съюза на българските инженери и архитекти (основан 1937г.) и на Научно-техническия съюз (за периода от основаването му 1949 до 1965г.) - по отношение дейността на Дружество “Архитектура”.

САБ представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица.

САБ е член на Международния съюз на архитектите (UIA).


САБ има за цел:
 1. Да утвърждава архитектурата като изкуство, както и ценностите и резултатите на архитектурното творчество.
 2. Да защитава и обединява творческо-професионалните интереси на архитектите и да работи за хармоничното и устойчиво изграждане на територията и населените места, развитието на образованието по архитектура и усъвършенстване на нормативната база в областта на архитектурата.
 3. Да подпомага творческото и професионалното развитие на своите членове.
 4. Да подпомага членовете си при решаване на техни социални проблеми.
 5. Да развива и разширява творческо-професионално сътрудничество с Камарата на архитектите в България (КАБ) и други български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на архитектурата.
Целите на САБ се реализират с общите усилия на всичките му членове или съвместно с КАБ и други сродни организации. За постигане на поставените цели САБ използва следните средства:
 1. Работи за популяризирането на своите цели и задачи и на творческите постижения на членовете си чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация.
 2. Предизвиква и организира публични дискусии и изразява становища по важни за архитектурата и обществото проблеми, свързани с целите на САБ.
 3. Работи за утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при възлагане на архитектурни проекти.
 4. На основание чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права консултира и защитава авторските права на своите членове, когато такива права са му предоставени за колективно управление.
 5. Поддържа, развива и усъвършенства система за информиране на своите членове по проблемите и новостите в областта на архитектурата.
 6. Изгражда система за връзки със своите членове за решаване на творческите и социалните им проблеми.
 7. Самостоятелно и в сътрудничество с български и чуждестранни държавни и общински органи или български, чуждестранни и международни неправителствени организации и частни лица:


 8. 7.1. Разработва програми за квалификация и преквалификация на своите членове.

  7.2. Съдейства за развитие и усъвършенстване на образованието по архитектура и за навлизане на начинаещите архитекти в професията.

  7.3. Осъществява съвместни проекти в областта на архитектурата.

  7.4. Съдейства за развитие на българската култура и архитектура.

  7.5. Разработва и реализира програми за хармонизиране на архитектурната дейност в съответствие с международните изисквания.

 9. Осигурява условия за отдих и творчество на своите членове в собствени бази.
Предметът на дейност на САБ е:
 1. създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на архитектурата
 2. организиране на прояви и информиране на обществото за творческите постижения на членовете на САБ в областта на архитектурата;
 3. хармонизиране на архитектурната дейност в съответствие със световните стандарти за практикуване на професията;
 4. организиране на публични дискусии по важни за обществото и членовете на САБ проблеми на архитектурата и нормативната й уредба;
 5. организиране и провеждане на конкурси в областта на архитектурата и премиране на отличените проекти;
 6. квалификация и преквалификация на своите членове в областта на архитектурата;
 7. съдействие за развитие на образованието по архитектура;
 8. консултация и защита на авторските права на своите членове, когато такива са предоставени за колективно управление от САБ;
 9. консултира, изработва и изразява експертни становища в областта на архитектурата;
 10. документиране и опазване на паметниците на архитектурата.